Комп'ютерна інженерія

/images/studying/01.jpg

«Комп’ютерна інженерія» – це апаратні платформи і системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального і спеціального призначення, а також їх компонент.

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка підготовка за спеціальністю – «123 Комп’ютерна інженерія» (галузь знань «12 Інформаційні технології») здійснюється на кафедрі комп’ютерної інженерії за такими рівнями вищої освіти:

 • бакалаврський – 4 роки підготовки для отримання освітнього рівня «Бакалавр» (навчальна програма "Інженерія комп'ютерних систем і мереж),

 • магістерський – 2 роки підготовки для отримання освітнього рівня «Магістр» (навчальна програма "Комп'ютерні системи та мережі"),

 • освітньо-науковий – 4 роки підготовки для отримання освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» (навчальна програма "Комп'ютерна інженерія")

У відповідності до наданих МОН України ліцензій кафедра комп’ютернорї інженерії має право здійснювати набір:

 • бакалаврів на 1-й курс у кількості до 100 студентів,

 • магістрів на 1-й курс у кількості до 30 студентів (готується розширення лінзійного обсягу до 50 осіб),

 • аспірантів на 1-й рік навчання у кількості до 10 осіб.

Пiсля бакалаврату студенти можуть продовжити навчання для здобуття ступеня вищої оствіти «Магiстр». Фахiвець рiвня магiстра володiє спецiальними знаннями та навичками для виконання педагогiчних, науково-дослiдницьких та управлiнських функцiй.

Об’єктом діяльності комп’ютерних інженерів є технічні (апаратні) засоби і системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Комп’ютерна інженерія – поєднання електроніки та комп’ютерних наук, – займається вивченням обчислювальної техніки, починаючи від мікропроцесорів до суперкомп’ютерів. Комп’ютерні інженери – це інженери-дослідники, які профілюються на кафедрі за двома напрямами:

 • засоби програмування та програмні засоби керування ресурсами (програмні платформи комп’ютерних систем)

 • конструкції апаратної частини обчислювальної техніки (апаратні платформи комп’ютерних систем)

На кафедрі для такої підготовки є добре оснащені необхідним устаткуванням лабораторії, працюють академії провідних фірм Huawei, Cisco та Microsoft, співпраця з «IBM Ukraine» Студенти можуть спеціалізуватися в комп’ютерних системах, системному програмуванні, комп’ютерних комунікаціях, мережевих технологіях, вбудованих системах, розпізнаванні образів, експертних системах, мультимедійних системах та інших областях IT-галузі.

Навчальний план кафедри забезпечує баланс між начальними курсами з комп’ютерних систем, апаратного та програмного забезпеченням і сукупністю фундаментальних дисциплін з фізико-математичної підготовки та включає низку спеціалізованих курсів за вибором студента.Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі у галузі комп’ютерної інженерії або обрати для себе кар’єру, пов’язану з комп’ютерами та їх застосуванням у сфері високих технологій.

Короткий перелік професійних дисциплін, які викладаються на кафедрі включає в себе: алгоритми, дискретна математика, організація комп'ютерних систем, схеми і сигнали, системи баз даних, цифрова схемотехніка та електроніка, цифрова обробка сигналів та цифровий зв’язок, вбудовані системи, операційні системи, розробка програмного забезпечення, комп’ютерні мережі, системи автоматизованого проектування, соціальні та професійні питання.

Під час навчання на кафедрі студенти можуть обрати одну з двох спеціалізацій (освітній рівень бакалавр):

 • системне адміністрування

 • мережеве адміністрування

Та освітнього рівня магістр спеціалізації:

 • системні інженери

 • мережеві інженери

Дисципліни, які викладаються в рамках вказаних спеціалізацій, орієнтовані на отримання додаткових знань у відповідних галузях.

Історія кафедри комп’ютерної інженерії У 1991 р. на кафедрі радіоелектроніки було організовано спеціалізацію «Автоматизація наукових досліджень». Вперше в Україні на кафедрі започатковано цикл робіт, спрямованих на інтенсивне впровадження сучасних комп’ютерних та мережевих технологій для автоматизації фізичного експерименту. У 1996 р. кафедра фізики напівпровідників була об’єднана з кафедрою радіоелектроніки і отримала назву напівпровідникової електроніки. Очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних наук України, професор О. В. Третяк. Під його керівництвом на кафедрі було створено всесвітньо відому школу з фізики напівпровідників.

З 2006 р. кафедру очолював доцент Ю. В. Бойко. З 2008 р. на базі цієї спеціалізації кафедри розпочалася підготовка фахівців за напрямом комп’ютерна інженерія. В 2010 р. кафедра отримала назву комп’ютерної інженерії. В 2012 р. завідувачем кафедри став д.т.н., професор С. Д. Погорілий.

В останні роки під керівництвом професора Погорілого С.Д. активно розвивається наукова школа кафедри комп'ютерної інженерії. До її складу входять 4 професори доктори наук, з них 1 член-кореспондент НАНУ, та 9 кандидатів наук. Серед співробітників кафедри 3 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 лауреати премії Президента України для молодих вчених. Пріоритетними тематичними напрями є:

 • Створення цілісної науково-обґрунтованої методології підтримки процесів проектування і використання ІТ-інфраструктури та експериментальна перевірка її працездатності.

 • Розробка мережевих технологій передачі даних для IoT і аналіз методів побудови високопродуктивних хмарних інфраструктур.